Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka Czystasprawa24.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Dworcowej 47 (kod pocztowy 85-009), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, pod numerem KRS: 765674, NIP: 9671424631, REGON: 382240952. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej na adres email: kontakt@czystasprawa24.pl.

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy, na które zaaplikowałeś oraz – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody – na potrzeby przyszłych rekrutacji (w okresie 6 miesięcy od złożenia aplikacji) na inne stanowiska pracy w Czystasprawa24.pl oraz u Franczyzobiorców z grupy.

3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w procesie rekrutacji jest:

  • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, czyli wykonanie obowiązku prawnego ciążącego na Czystasprawa24.pl sp. z o. o. związanego z procesem rekrutacji w zakresie określonym w art. 221 § 1 kodeksu pracy, tj. obejmującym imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, wskazane przez Ciebie dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia; podanie w/w danych jest wymogiem ustawowym określonym w art. 221 § 1 kodeksu pracy i jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym; brak podania tych danych uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacji,
  • art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, czyli Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych przez Ciebie w CV, liście motywacyjnym i formularzu rekrutacyjnym w zakresie danych osobowych innych niż określone w art. 221 § 1 kodeksu pracy, jak również Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji (w okresie 6 miesięcy od złożenia aplikacji) na inne stanowiska pracy w Czystasprawa24.pl sp. z o. o.

Podanie w/w danych (tj. w zakresie szerszym niż w art. 221 § 1 kodeksu pracy) oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i odbywa się za Twoją zgodą, którą masz prawo w dowolnym momencie wycofać, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które zostało dokonane w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. Konsekwencją braku wyrażenia zgody na potrzeby przyszłych rekrutacji będzie brak możliwości wzięcia udziału w w/w rekrutacjach.

  • art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Czystasprawa24.pl sp. z o. o. polegających ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.

4. Podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przekazywane w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych spółce Czystasprawa24.pl sp z o.o. z siedzibą w Polsce, jak również podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Czystasprawa24.pl sp. z o. usługi, np. firmom rekrutacyjnym, firmom informatycznym, itd. (w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych).

5. Twoje dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Po skończonym procesie rekrutacji – w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody – Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby prowadzonych w tym okresie rekrutacji.

6. Informujemy, że – na zasadach i w sytuacjach określonych w RODO – przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych.

7. Twoje dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem decyzji.

8. W przypadku, gdy uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Szukasz prezentu dla bliskich?

Nie masz pomysłu na upominek?
Nie chcesz znowu kupić nietrafionego prezentu?

Koniec z tym! Zobacz jak łatwo kupić udany prezent!

Sprawdź karty podarunkowe od CzystaSprawa24!